Polityka prywatności aplikacji MyRIANiniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane w związku z korzystaniem z aplikacji mobilnej MyRIA („Aplikacja MyRIA”) i oferowanych za jej pośrednictwem.


ADMINISTRATOR.

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji MyRIA oraz usług płatniczych świadczonych przy wykorzystaniu aplikacji MyRIA jest Ria Payment Institution, E.P., S.A.U. („RIA”), Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania, należąca do grupy Euronet Worldwide, Inc. („Grupa Euronet”). Dodatkowe informacje o Grupie Euronet dostępne są pod adresem http://www.euronetworldwide.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych przez RIA lub niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z adresem e-mail dpo@euronetworldwide.com.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Kontakt z ustanowionym przez RIA inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem dpo@euronetworldwide.com lub pod numerem telefonu +48223070146, a także korespondencyjnie, pisząc na adres Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania (z dopiskiem: do rąk Inspektora Ochrony Danych).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH.

RIA przetwarza Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w ramach formularzy udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji MyRIA w związku z działaniami mającymi na celu rejestrację Twojego konta użytkownika. Są to dane obejmujące w szczególności Twoje imię (lub imiona), nazwisko (lub nazwiska), obywatelstwo, państwo i adres zamieszkania, wizerunek twarzy, datę urodzenia, stan cywilny, płeć, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), datę ważności tego dokumentu, twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego, a także inne dane, które mogą być zawarte w przekazanym nam zdjęciach Twojego dokumentu tożsamości.
W przypadku, jeśli korzystałeś już z usług RIA, możemy porównywać Twoje dane, o których mowa powyżej, z danymi zgromadzonymi w bazach danych RIA. W takim przypadku korzystamy również z danych dokonanych przez Ciebie transakcji, w tym danych identyfikujących ich odbiorców.
Jeśli proces rejestracji Twojego konta użytkownika obejmuje weryfikację Twojej tożsamości w oparciu o zainicjowane przez RIA połączenie video, przetwarzamy również pozyskany w ten sposób wizerunek Twojej twarzy, a także dane udostępnione przez Ciebie w trakcie połączenia przedstawicielowi RIA, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, organ wydający oraz termin ważności oraz wykonywany zawód. W trakcie połączenia nie podawaj lub w inny sposób nie udostępniaj RIA więcej danych, niż jest to wyraźnie określone przez przedstawiciela RIA.
Możliwe, że w toku rejestracji konta lub w późniejszym czasie RIA zwróci się do Ciebie o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów W takim przypadku przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe zawarte w informacjach lub dokumentach przekazanych przez Ciebie RIA w ramach odpowiedzi.
Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji MyRIA i usług płatniczych świadczonych za jej pośrednictwem. Obejmuje to dane podane przez Ciebie w związku ze zdefiniowaniem przez Ciebie w Aplikacji MyRIA zlecenia przekazu, w tym informacje dotyczące kwoty transakcji, waluty, odbiorcy, a także dane dotyczące daty zlecenia transakcji, sposobu jej wykonania.
Możemy przetwarzać również Twoje dane pozyskane w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i działalności przestępczej, w tym takie dane jak rodzaj relacji między użytkownikiem a beneficjentem transakcji, cel transakcji.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam w związku z prowadzoną z RIA korespondencją lub w toku rozmów telefonicznych z przedstawicielami RIA.
Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne. Brak ich podania skutkować jednak może niemożnością korzystania z usług świadczonych przez RIA za pośrednictwem Aplikacji MyRIA, a także definiowania zleceń przekazu w oparciu o Aplikację MyRIA.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji MyRIA.
Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji konta w Aplikacji MyRIA w celu podejmowania działań przed zawarciem z Tobą umowy o świadczenie usługi obejmującej utrzymanie Twojego konta użytkownika w Aplikacji MyRIA, a w przypadku zawarcia tej umowy – w celu świadczenia Ci tej usługi.
Jeśli korzystając z Aplikacji MyRIA definiujesz zlecenie przekazu, Twoje dane przetwarzamy również w celu podejmowania działań przed zawarciem z Tobą umowy o świadczenie wybranej przez Ciebie za pośrednictwem Aplikacji MyRIA usługi płatniczej świadczonej przez RIA, a także w celu jej wykonania.
Podstawę przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu wykonania ciążących na RIA obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celach zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi. Podstawę przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach związanych z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć. Możemy je również przetwarzać w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z usług świadczonych Ci za pośrednictwem Aplikacji MyRIA, a także w związanych z tym celem celach archiwalnych, obejmujących zabezpieczenie informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów dotyczących świadczonych usług we właściwym postępowaniu. Podstawę przetwarzania danych osobowych w tych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes RIA. Jeżeli w przyszłości zdecydujemy się użyć Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionym celu, dołożymy wszelkich starań, aby działanie to nastąpiło w pełnym poszanowaniu Twoich praw i interesów.

MARKETING.

RIA może przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego usług RIA. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes RIA.
Może to obejmować ocenę różnych aspektów Twoich danych osobowych (profilowanie), aby zapewnić, że informacje handlowe przesyłane Ci przez RIA będą najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od RIA w dowolnym momencie, klikając link podany w stopce każdej wiadomości e-mail otrzymanej od RIA, pisząc na adres pocztowy RIA Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania (z dopiskiem: do rąk Inspektora Ochrony Danych) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

ODBIORCY DANYCH.

Korzystanie z Aplikacji MyRIA wiąże się z udostępnianiem przez RIA Twoich danych innym podmiotom.
Obok naszych pracowników i współpracowników, Twoje dane możemy udostępniać podmiotom, które świadczą na rzecz RIA różnorodne usługi, w tym agentom RIA, z pomocą których RIA świadczy usługi w zakresie obsługi transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem Aplikacji MyRIA. Dotyczy to w szczególności usług takich jak utrzymanie serwerów, przetwarzanie i realizacja zleceń przekazu, a także wsparcie przy wykonywaniu czynności z zakresu compliance.
W pewnych przypadkach RIA może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom z Grupy Euronet. Działania te podejmujemy w wyłącznie wówczas, gdy jest niezbędne lub celowe do świadczenia usług z wykorzystaniem Aplikacji MyRIA lub celach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Aplikacji MyRIA. Dane mogą być również przekazywane w wypadkach, gdy potrzeba ich przekazania wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane zgodnie z powyższym postanowieniami, mogą się znajdować poza granicami EOG, w tym w państwach, które, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. W takim przypadku RIA zapewnia, by przekazanie Twoich danych osobowych nastąpiło w oparciu o jeden z mechanizmów przewidzianych w przepisach prawa, pozwalających na zgodne z prawem przekazanie danych do państwa trzeciego.
Twoje dane osobowe udostępniać możemy również podmiotom, które są uprawnione do żądania tego na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości lub innym organom władzy publicznej w zakresie realizowanych przez nie uprawnień.
Istnieje wreszcie możliwość, że dane Twoje dane osobowe przekażemy w związku ze sprzedażą, nabyciem, fuzją lub reorganizacją RIA bądź któregoś z jej aktywów. W takich przypadkach RIA poweźmie właściwe środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych.

TWOJE PRAWA.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez RIA przysługują Ci różnorodne uprawnienia.

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do RIA z pytaniem, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie kategorie Twoich dane przetwarzamy i dla jakich celów. W ramach prawa dostępu do danych możesz również zapytać m.in. o to, komu udostępniamy Twoje dane, jak długo planujemy je przechowywać. Możesz zapytać nas również o przetwarzanie Twoich danych osobowych, które wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
 • Przysługuje Ci prawo żądania sprostowania Twoich danych. Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli jednak okaże się, że jest inaczej, momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
 • Przysługuje Ci prawo ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Twoich danych. Oznacza to, że w przypadkach określonych przez przepisy prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania, lub by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte.
 • Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, jeśli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną zgodę. Dotyczy to w szczególności przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych.
  W przypadku zgody obejmującej przetwarzanie Twoich danych dla celów marketingowych i przekazywanie ich podmiotom trzecim, zgodę możesz cofnąć również korzystając w tym celu z linku zawartego w każdej przesłanej Ci przez nas informacji handlowej.
  Cofnięcie zgody nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonujemy z uwagi na jego niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów RIA. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez RIA dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Przysługuje Ci prawo przenoszenia danych. Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś RIA i które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody zostały Ci wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony. Możesz również zwrócić się do RIA o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – RIA wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z RIA w formie pisemnej, przesyłając pismo na adres do korespondencji RIA Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania (z dopiskiem: do rąk Inspektora Ochrony Danych) lub poprzez e-mail przesłany na adres dpo@euronetworldwide.com.

CZAS PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RIA.

RIA przechowuje dane użytkowników Aplikacji MyRIA jedynie tak długo, jak jest to uzasadnione z uwagi na cel ich przetwarzania.
RIA przechowuje dane osobowe oraz informacje na temat wszelkich transakcji dokonanych za pośrednictwem Aplikacji MyRIA przez okres wymagany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, uwzględniając w szczególności przepisy ustawy o usługach płatniczych, przepisy podatkowe oraz obowiązujące regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Niezależnie od tego, RIA może przetwarzać Twoje dane osobowe zgromadzone w związku z rejestracją konta w Aplikacji MyRIA oraz świadczeniem Ci usług płatniczych w oparciu o Aplikację MyRIA przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń mogących wynikać z jakichkolwiek umów zawartych przez Ciebie z RIA w związku z korzystaniem z Aplikacji MyRIA, albo do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.
RIA może przechowywać Twoje dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych od RIA lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

RIA stosuje zróżnicowane środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniekształceniem, zniszczeniem, utratą, modyfikacją lub ujawnieniem. RIA stawia na nowoczesne i bezpieczne technologie chroniące wykorzystywane systemy przed ingerencją nieautoryzowanych osób, a także – w miarę pojawiania się innowacyjnych metod – nieustannie aktualizuje stosowane środki bezpieczeństwa.
Bazy danych RIA wyposażone są w najnowszej generacji zabezpieczenia uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp. Co więcej, wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji, chronionej zaporami sieciowymi oraz innymi złożonymi systemami zabezpieczającymi, do których dostęp posiadają tylko osoby upoważnione.
Wszyscy pracownicy RIA posiadający dostęp do przetwarzania danych osobowych lub procesów pokrewnych są umownie zobowiązani do przestrzegania ich poufności i ustanowionych przez nas standardów prywatności.